LCVA   f. R-1014, ap. 1, b. 11, l. 116            LIETUVOS RYŠIŲ VALDYBOS VIRŠININKO
               Į S A K Y M A S
                   Nr. 72

1940 m.gruodžio " 10 " d.                K a u n a s

       Sąryšy su pravedama nuo 1941 m.sausio 1 d. pašto įstaigų 
   ir t.t. tinklo techninių rajonų reorganizacija į s a k a u:

                  § 1.
       Su užbaigtu balansu ir savarankia buhalterijos apyskaita 
   skaityti sekančias ryšių įmones:
       1. Kauno ir Vilniaus pašto kontoras,
       2. Kauno ir Vilniaus radijo stotis,
       3. Kauno ir Vilniaus radijo-telegrafo-telefono dirbtuves
       4. Kauno ir Vilniaus pašto pervežimo skyrius (ŽDO)
       5. Visas apskričių ryšių kontoras (ir su apskričių teisė-
        mis)
       6. Visų ryšių linijų technikinius mazgus (LTU)
       7. Perlaidų kontrolės biurus (BKP)
       8. Respublikos ryšių sandėlius
       9. Respublikos ryšių transporto kontoras.

                   § 2.
       Vilniaus radijo dirbtuves reorganizuoti į Vilniaus t.t. 
   dirbtuvių radijo cechą.
       Panevėžio stalių dirbtuves reorganizuoti į Kauno t.t. 
   dirbtuvių stalių cechą, paliekant stalių cechą Panevėžyje.

                   § 3.
       Ryšių Valdybos vyriausiam buhalteriui drg. Raslanui A.,
   remiantis šiuo įsakymu, iki š. m. gruodžio mėn. 15 dienos aukščiau
   minėtoms ryšių įmonėms duoti nurodymus apie savarankios buhal-
   terijos apyskaitos ir užbaigto balanso organizavimą, o visiems 
   respublikos ryšių skyriams, agentūroms ir pašto punktams apie jų 
   piniginių ir perlaidinių sumų ir pašto ženklų apyskaitą.


              VIRŠININKAS
           LIETUVOS RYŠIŲ VALDYBOS      (CHARITONOV)
ATGAL Į PAGRINDINĮ TURINĮ