LCVA   f. R-636, ap. 1, b. 44, l. 4,5        PROGRAMINIS PATVARKYMAS Nr. 7

                Vilnius, 1942.IV.2 d.

   Įvairūs paskutiniojo meto įvykiai ar klaidos verčia mus dar 
kartą primygtinai atkreipti dėmesį į sekančius nuostatus, reika-
laujant jų tiksliausio vykdymo:

1.  Reicho programos nepaprasti pranešimai turi pagrindinį pir-
mumą prieš visas vietines audicijas. Jeigu Reicho programoje, 
kurią budintis technikas vietinės programos metu (ir budintis pra-
nešėjas, tą programą siunčiant per mūsų siųstuvą) privalo visuomet
klausyti, duodamas nepaprastas pranešimas ir tuo metu kaip tik
transliuojama vietinė programa,- reikia, tik pasigirdus pažįstamie-
ms nepaprasto pranešimo fanfarų garsams, tučtuojau išjungti sa-
vąją programą ir įjungti Reicho programą. Tuo tarpu vietinės au-
dicijos, kiek tai liečia muzikinius programos numerius, ramiai 
tęsiamos studijose toliau. Vykstant žodinei programos daliai, 
budintis technikas privalo tiksliai pranešti, kurioj vietoj ir 
kuriou laiku vietinė programa buvo nutraukta. Jeigu, perdavus 
nepaprastą pranešimą, yra dar pakankamai laiko žodinei progra-
mai - neiškreipus jos prasmės - tęsti, tai ji tęsiama. Jeigu iki 
kitos audicijos tam yra per maža laiko, tai pranešėjas iki sekan-
čio programos numerio pradžios duoda maršų muziką, arba tęsia 
ir toliau Reicho programos transliaciją. Jeigu programą imame 
iš Kauno, tai dėl nepaprastų pranešimų perdavimo yra atsakingas 
Kauno Krašto siųstuvas. Jeigu mes perimame programą iš Reicho, 
tai, aišku, nepaprasti pranešimai automatiškai duodami ir per 
mūsų siųstuvą.
   Nepaprasti pranešimai perimami ištisai, t.y. su pabaigiamą-
ja daina, su pakartojimu ir visu kitu ceriamonialu. Pranešėjas 
jokiu atveju negali, prieš šio ceremonialo pabaigą, nepaprasto 
pranešimo išjungti - kaip tai yra buvę atsitikimų,- ir toliau 
perduoti vietinę audiciją.

2.   Jeigu perduodant vietinę programą, kurią ima ir Kaunas, 
Vilniaus siųstuvas dėl betkurių priežasčių išjungiamas, tai prog-
ramą reikia visvien be pertraukos būtinai tęsti ir duoti Kaunui. 
Tiktai mieste pasigirdus priešlėktuvinės apsaugos sirenoms, vietinė 
programa visiškai ramiai ir tinkamoj vietoj pabaigiama, kad jos 
dalyviai galėtų susirasti priešlėktuvinės apsaugos patalpas. Dėl 
čia pažymėtų priežaščių baigiant programą, budintis technikas turi 
apie tai painformuoti Kauną, kad ten būtų galima transliuoti plokš-
telių muziką. Pavojui praėjus ir mūsų siųstuvą įjungus, programa 
vyksta toliau, kaip buvo iš anksto numatyta. Jeigu dėl oro pavojaus 
programos dalyviai neatvyktų, pavyzdžiui, į audiciją:"Pramoginė 
vakaro muzika", tada griežiama plokštelėmis. Ponas Zakaras tam 
reikalui parengia ir pranešėjui visuomet palieka 3 atsargines 
programas: 1)lengvos muzikos, 2) rimtos muzikos, 3) maršų muzikos 
ir dainų. Kiekviena programa parengiama 1(vienai) valandai.

3.   Pranešėjai ir technikai privalo kreipti dėmesį, kad muzi-
kinės audicijos nebūtų staigiai nutraukiamos, bet palengva įjun-
giamos ir išjungiamos. Išlavintai klausai staigus muzikos kūrinio 
nutraukimas yra lyg smūgis į veidą.   (Koderisch)
 Leiter des Senders
            (Scholz)
           Techn.Leiter
                   (Neveravičius)
                  Programos Vedėjas

G a u n a: Programos vedėjas,
      Trancliacijų skyrius,
      Pranešėjai, 
      Tonmeisteris,
      Muzikos redaktorius,
      Diskotekos vedėjas.           

                                   


ATGAL Į PAGRINDINĮ TURINĮ