Vakarinės naujienos, 1990.08.02

Kur suokia platformininkų „lakštingalos”?

ŠIS RUPORAS NESKELBIA SAVO TELEFONO, REDAKCIJOS ADRESO. PO KELIŲ VALANDŲ, APSUKĘ KOLEKTYVINIUS SODUS, PELKĘ, MEDŽIŲ PROPERŠOJ ŽURNALISTAI IŠVYDO ANTENĄ...

Darbo dienomis 347 metrų banga prabyla „naujųjų disidentų” radijo stotis „Tarybų Lietuva”. Virš šio platformininkų ruporo lyg kokia maskuotės marška kabo: stotis neskelbia savo telefono, redakcijos adreso. Nežinia, nei kur studija, nei kur siųstuvas. Iš smalsumo mes, du radijo mėgėjai, kartą nutarėme „pašnipinėti”. Šiltą pavakarę, pasiėmę žemėlapį ir nedidelį radijo imtuvėlį, nužygiavome pelenguoti „Tarybų Lietuvos” veikiančio viduriniųjų bangų siųstuvo. Po malonaus kelių valandų pasivaikščiojimo pušyne, aplenkę du kolektyvinius sodus ir vieną pelkę, galiausiai sužiurome į anteną, išlindusią medžių properšoje. („V. N.” korespondentas Leonas Teiberis ją nufotografavo kitą dieną). Įdomu, kad aplink radijo stotį didžiulis grybais kvepiančio miško plotas, aptvertas spygliuota viela. Matyt, „karinė girininkija”... Vietiniai gyventojai sakė, kad čia treniruojasi ginti taikią padangę Vilniaus aukštosios radioelektronikos kariuomenės vadų mokyklos kursantai. Būsimieji karininkai „Tarybų Lietuvai” surado neblogą (10-50 kilovatų galingumo) siųstuvą - mat laidos girdimos net Kaune, Panevėžyje. Tik svetimos šalies karo pajėgų dėka vietiniai platformininkai skleidžia savo propagandą. Jų radijo stotis yra piratiška. Valstybinėje elektros ryšių inspekcijoje sužinojome, kad net Sovietų Sąjungos ryšių ministerija neskyrė „Tarybų Lietuvai” dažnio. O kam tas leidimas, jei turi spygliuotų vielų, vilkšunių ir Kalašnikovo automatų? Gali drąsiai šeimininkauti Lietuvoje, užsimaskavęs „karinėje girininkijoje”. Gal niekas nė nesužinos, iš kur plūsta eterin komunistų mylėtojų saldžios trelės? Bet melagių ausys (atsiprašome - antenos) aiškiai styro virš pušų. Galite patys nuvažiuoti ir įsitikinti. Kelias netolimas: nuo Antakalnio transporto mazgo 38-to maršruto autobusu iki Šilėnų kaimelio...

Rimantas PLEIKYS
Sigitas ŽILIONIS


Suinternetino  Sigitas Žilionis 2001 gegužė