„Vyriausybės žinios”, 1929.03.26, Nr. 296-1954
        Respublikos Prezidentas skelbia šį Valstybės radiofono įstatymą:

Valstybės radiofono įstatymas

§ 1.
        Valstybės radiofonas laikomas mokslo, meno, informacijos ir kitoms kultūros žinioms platinti.

§ 2.
        Valstybės radiofonas yra Švietimo Ministerijos žinioje.

§ 3.
        Valstybės radiofono tarnautojus skiria ir atleidžia Švietimo Ministeris. Valstybės radiofono tarnautojai yra laisvai samdomi.

§ 4.
        Visus valstybės radiofono reikalus tvarko ir atstovauja radiofono direktorius.

§ 5.
        Radiofono programos dalykams (paskaitoms, koncertams ir kitiems) vykdyti radiofono direktorius kviečia reikalingus programos vykdytojus.

§ 6.
        Valstybės radiofono operacijos ir ūkis tvarkomas valstybės įstaigų operacinių sąmatų dėsniais. Sąmatos metai prasideda sausio m. 1 d., baigiasi gruodžio m. 31 d.

§ 7.
        Valstybės radiofono metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir etatus ir atlyginimą nustato Švietimo Ministeris, susitaręs su Finansų Ministeriu ir Valstybės Kontrolierium.

§ 8.
        Atlyginimo normas radiofono programos vykdytojams nustato Švietimo Ministeris, susitaręs su Valstybės Kontrolierium.

§ 9.
       Radiofono pajamas sudaro -
       a) įstatymu skirti radio abonentinio ir aparatų registracijos mokesčio %%,
       b) viešų koncertų ir radio skelbimų pajamos,
       c) laikomų bankuose sumų %%,
       d) biudžeto keliu skirtos sumos,
       e) kitokios pajamos.

§ 10.
        Radiofono lėšos laikomos Švietimo Ministerio nurodytuose patikimuose bankuose, kurie moka %%. Radiofono kasoje smulkiems reikalams gali būti laikoma ligi 500 litų.

§ 11.
        Valstybės radiofono piniginę metinę apyskaitą tvirtina Švietimo Ministeris, susitaręs su Finansų Ministeriu ir Valstybės Kontrolierium.

§ 12.
        Valstybės radiofono pajamų perteklius įnešamas į valstybės pajamas, o neprieteklius papildomas iš valstybės biudžete tam reikalui skirtų kreditų.

§ 13.
        Valstybės radiofono sąskaitybos ir atskaitomybės tvarką nustato Švietimo Ministeris, susitaręs su Valstybės Kontrolierium.

§ 14.
        Šiam įstatymui vykdyti Švietimo Ministeris gali leisti taisyklių ir instrukcijų.

§ 15.
        Šis įstatymas veikia nuo 1929 m. sausio m. 1 dienos.

A. Smetona
Respublikos Prezidentas

Prof. A. Voldemaras
Ministeris Pirmininkas