„Vyriausybės žinios”, 1933 m. Nr. 410-2825
        Respublikos Prezidentas skelbia šį Valstybės radiofono įstatymą:

Radio susisiekti įstatymas

1
        Radio gali būti siunčiami ir priimami raštai, ženklai, signalai, paveikslai ir garsai.

2
        Priėmimo aparatais gali naudotis kiekvienas Lietuvos pilietis, įregistravęs savo aparatą vietos pašto įstaigoje ir įmokėjęs abonentinį mokestį.
        Pareiškimas įregistruoti radio aparatą ir kvitas apie mokesčio įmokėjimą žyminiu mokesčiu neapmokami.

3
        Siuntimo aparatais gali naudotis kiekvienas Lietuvos pilietis, gavęs Susisiekimo Ministerio leidimą.

4
        Siuntimo aparatų savininkai gali siųsti tarptautiniu radio mėgėjų kodu arba paprasta kalba tik tokias žinias, kurios liečia jų stočių bandymą, aparatų reguliavimą ir stočių geografinę vietą.

5
        Siuntimo aparatais palaikyti ryšiai su tomis valstybėmis, su kuriomis Lietuva neturi diplomatinių santykių, draudžiama.

6
        Radio aparatų kontrolė, išskyrus Krašto Apsaugos Ministerijos aparatus, priklauso Susisiekimo Ministerijai.

7
        Susisiekimo Ministeris turi teisę sustabdyti privatinių siuntimo ir priėmimo aparatų veikimą valstybės apsaugos ar radio ryšių reikalais.

8
        Laivai, kurie įregistruoti Lietuvos uostuose, priėmimo ir perdavimo aparatus privalo įregistruoti pašto valdyboje.

9
        Svetimiems laivams, lėktuvams ir orlaiviams, kurie yra Lietuvos teritorijos sienose, draudžiama naudotis siuntimo aparatais, išskyrus atsitikimus, kai laivui, lėktuvui arba orlaiviui gresia pavojus arba kai jie turi atsakyti į Lietuvos radio stoties šaukimą.

10
        Motorai, aparatai ir prietaisai, kurie trukdo radio bangų priėmimą, ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo, turi būti aprūpinti tokiais prietaisais, kurie pašalintų tą trukdymą.

11
        Asmens, kurie nusižengė -
        1) priėmimo aparatą pritaikę siuntimo reikalams,
        2) 3, 4 ir 5 str. nuostatams, -
        pašto valdybos direktoriaus baudžiami pinigine bauda ligi 10.000 litų.

12
        Asmens, kurie nusižengė -
        1) naudoję siuntimo ar priėmimo aparatą komerciniams reikalams,
        2) įregistruotą priėmimo aparatą be stiprintuvo naudoję jį su stiprintuvu,
        3) 8, 9 ir 10 str. nuostatams, -
        pašto valdybos direktoriaus baudžiami pinigine bauda ligi 1000 litų.

13
        Asmens, kurie nusižengė neįregistravę įrengto radio priėmimo aparato per 14 dienų nuo jo įrengimo, pašto valdybos direktoriaus baudžiami pinigine bauda:
        1) už aparato su stiprintuvu neįregistravimą ligi 100 litų,
        2) už detektorinio aparato neįregistravimą ligi 25 litų.

14
        Asmuo, kuris nurodė neįregistruotus radio priėmimo aparatus, gauna 30% išieškotų iš tų radio savininkų baudų.
        Asmuo, kuris nurodė motorus, aparatus ir prietaisus, neaprūpintus arba netinkamai aprūpintus prietaisais, kurie pašalintų trukdymą radio bangoms priimti, gauna 10% išieškotų iš tų daiktų savininkų baudų.
        Šių % negauna tie asmenys, kuriems pavesta neregistruotus priėmimo ir siuntimo radio aparatus ir radio bangoms priimti trukdytojus sekti (V.Ž. Nr. 432, eil. 3009).

15
        Radio abonentų pajamos skirstomos taip - valstybės radiofonui 80%, pašto valdybai 20%.

16
        Radio mokesčiai ir baudos išieškomi valstybės mokesčių imamąja tvarka.

17
        Šiam įstatymui vykdyti Susisiekimo Ministeris, susitaręs su Krašto Apsaugos Ministeriu, leidžia taisyklių.

18
        Radio susisiekimo įstatymas (V.Ž. Nr. 194, eil. 1387, Nr. 287, eil. 1860) panaikinamas.

19
        Šis įstatymas veikia nuo 1933 m. balandžio mėn. 1 dienos.

A. Smetona
Respublikos Prezidentas

J. Tūbelis
Ministeris Pirmininkas