KLAIPĖDOS RADIOFONAS 1936-1939

Dokumentai

Klaipėdos radiofonui vos pradėjus bandomąsias transliacijas, Kaune įvyko tarpžinybinis pasitarimas jo darbo gairėms nubrėžti. Šio pasitarimo protokolas tapo vienu iš pagrindinių norminių aktų, kuriais savo veikloje vadovavosi Klaipėdos radiofonas. Oficialiai jis vadinosi „Valstybės radiofono Klaipėdos programos skyrius”.


1936.09.14 įvyko oficialus naujai pastatytos Klaipėdos radijo stoties atidarymas. Ta proga dienraštis „Lietuvos aidas” rašė:

Atidaryta Klaipėdos radio stotis

Vakar oficialiai atidaryta Klaipėdos radio stotis. Iš Kauno atvykę svečiai kartu su klaipėdiškiais įstaigų viršininkais ir visuomenės veikėjais nuvyko į Jakų dvarą, kur pastatyta radio stotis, jos atidaryti. Atidarymo iškilmės įvyko ant radio stoties plokščiojo stogo.

Stotį pašventino Klaipėdos katalikų parapijos klebonas kun. Daniliauskas ir evangeliškas pamaldas atlaikė prof. Gaigalaitis, kuris tarp kita ko pareiškė, kad radio stotis džiugina tikinčiuosius klaipėdiškius, nes dabar ir sergantieji, seneliai, silpnieji, pavargusieji savo namuose galį girdėti pamaldas, varpų gaudimą, vargonų muziką, šventuosius giedojimus.

Stotį atidarė susisiekimo viceministeris inž. Jankevičius. Savo kalboje jis nurodė šios radio stoties didelius uždavinius, kurios eterio bangomis nešamos mintys, muzika, dainos turės atlikti didelį uždavinį. Visos Lietuvos gyvieji reikalai yra sutampą su Klaipėdos reikalais, o kas svarbu Klaipėdai, lygiai svarbu visai Lietuvai. Tautinė vyriausybė deda ir dės pastangų, kad Klaipėdos kr. ūkis tarptų ir gyventojų santykiai būtų kuo gražiausi.Tai rodo ne vien šios stoties pastatymas, bet ir kiti dideli darbai: Telšių - Kretingos geležinkelio pravedimas, uosto praplėtimas, didelių mokslo įstaigų įkūrimas, tiesiamasis Kaunas - Klaipėda plentas, ateinantį pavasarį numatytieji uostui praplėsti nauji darbai rodo tą didelį Klaipėdos įvertinimą. Rūpinamasi, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas turėtų darbo ir dirbtų Lietuvos gerovei. Naujai atidaroma radio stotis lai tarnauja ir skatina mus dideliems darbams, teskatina ryžtumą dirbti Lietuvai mūs tėvynei.

Šeštojo pėstininkų pulko orkestras sugriežė tautos himną. Paskui kalbėjo gubernatorius Vl. Kurkauskas : pažymėjo, kad šiandien džiaugiasi Klaipėdos kr. ir visos Lietuvos gyventojai sulaukę modernios radio stoties atidarymo toje Lietuvos dalyje, kur ji labiausiai reikalinga. Čia dar yra daug darbo. Jam atlikti radio bangos galės ypatingai patarnauti. Valstybės įdėją čia dar reikia nuolat aiškinti. Be to, stotis patarnaus krašto kultūriniams, ekonominiams ir kitiems reikalams.

Lietuvių organizacijų vykdomojo komiteto pirmininkas Kybrancas, sveikindamas atidarytosiosstoties vadovybę, pareiškė : už įrengimą mūsų tėvynės pajūryje radio stotį mes nepaprastą padėką reiškiame vyriausybei ir visoms įstaigoms, kurios atjautė mūsų padėtį. Dabar nuo Jakų aukštumo šios stoties galingos bangos neša lietuvišką kalbą, dainą ir muziką tolimiems ir artimiems mūsų broliams. Be visos tautos pagalbos tos reikšmingos įstaigos mes nebūtume turėję. Mūsų tikroji padėka bus parodyta darbu. Noriu tikėti, kad radio stoties darbas padės susijungti į vieningą darbą visiems mūsų tautos broliams.Pats Dievas telaimina čia dirbančius mūsų tėvynės gerovei brolius!

Dar pasakė sveikinimo kalbas Estijos radiofono dir. pulk. Olbrei ir Latvijos radiofono dir. Smilga. Perskaityta sveikinimai telegramomis. Kauno radiofono dir. J. Bieliūnas visiems sveikinusiems ir atvykusiems į iškilmes pareiškė padėką Lietuvos radiofonijos vardu. Visi susirinkusieji pakviesti pasirašyti svečių knygoje.

Baltijos radio konferencijos dalyviai ir atvykusieji iš Kauno vakar padarė vizitą gubernatoriui Kurkauskui, apžiūrėjo naująją automatinę telefonų stotį, uostą. Gubernatorius svečiams iškėlė pietus, o Latvijos fabriko „VEF” vadovybė, kuri statė Klaipėdos radio stotį, „Viktorijos” viešbutyje vakare surengė vaišes, kuriose dalyvavo atvykusieji iš Estijos bei Latvijos ir Kauno svečiai ir vietos valdžios įstaigų ir visuomenės atstovai.

—b—


1938 m. Valstybės radiofono Klaipėdos programos skyriaus vedėjas Antanas Gustaitis ėmėsi žygių, kad Klaipėdos radiofonas taptų atskira, nuo Valstybės radiofono nepriklausančia įstaiga, pavaldžia, kaip ir Valstybės radiofonas, tik Visuomeninio darbo valdybai. Jo pasiūlymai nebuvo įgyvendinti.


Latvių radijo istorikas Atis Brikmanis atsiuntė šias ką tik pastatytos Klaipėdos radijo stoties nuotraukas iš Rygos Valstybinio Elektrotechnikos Fabriko (VEF), kuris ir statė stotį, 1936 m. katalogo:


Siųstuvas

Komutacinės panelės vaizdas iš vidaus

Operatorius prie pulto, 1937 m.

2005 m. Vokietijoje pasirodžiusioje knygoje „Handbuch der Funksende- und -empfangstellen der Deutschen Reichspost” paskelbtos medžiagos pagrindu padariau tokį stoties planą:

Deja, dar labai mažai žinau apie Klaipėdos radiofono veiklą vokiečių valdžioje (1939-1944). Ką nors žinančius labai prašau atsiliepti.


KLAIPĖDOS RADIOFONAS 1939-1944KLAIPĖDOS RADIOFONAS PO 1944 M.