Radijo stotis TIESOS BALSAS

          Apie šią pogrindinę sovietų radijo stotį, veikusią vokiečių okupuotoje Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais, kolkas radau tik vieną žinutę - 1972 m. Vilniuje rusų kalba išleistos Povilo Vitkevičiaus knygos „Razvitie elektro- i radiosvjazi v Litve” („Elektros ir radijo ryšių plėtra Lietuvoje”) 189 puslapyje rašoma:

          Juozas Aleksonis (1913-1944), baigęs specialią Vakarų fronto mokyklą prie VKP(b) CK 1943 m. buvo permestas pogrindiniam darbui į Kauną. Čia J. Aleksonis pogrindinio Lietuvos KP(b) Kauno srities komiteto įpareigojimu sumontavo trumpųjų bangų radijo stotį, kuri „Tiesos balso” pavadinimu perdavinėjo Maskvos informacinio biuro pranešimus, šaukdama gyventojus kovai prieš fašistinius okupantus. Jam aktyviai talkino radistas komjaunuolis Marijonas Martinaitis (dabar - Kauno politechnikos instituto rektorius) bei miesto telegrafo-telefono stoties darbuotojos Regina Krasauskaitė ir Stasė Geležinienė, pranešinėdamos jam slaptus duomenis apie hitlerinius planus. Naudodamiesi J. Aleksonio ir M. Martinaičio prduodamais duomenimis, sovietų bombonešiai subombardavo daug svarbių priešo karinių objektų. 1944 m. kovą fašistai užpelengavo J. Aleksonį ir nelygioje kovoje su jais krito drąsiųjų mirtimi. 1958 m. jam buvo suteiktas garbingas Sovietų Sąjungos Didvyrio vardas. M. Martinaitis buvo apdovanotas Tėvynės karo I-ojo laipsnio ordinu.

          Paaiškinimai:

          Rusiškame tekste stoties pavadinimas rašomas „Golos pravdy”, kas gali būti verčiama ir kaip „Tiesos balsas”, ir kaip „Teisybės balsas”. Turint omenyje, kad pagrindinis lietuviškas komunistų laikraštis vadinosi „Tiesa”, tikėtina, kad radijo stotis vadinosi „Tiesos balsas”.
          KP(b) - komunistų partija (bolševikai).
          VKP(b) CK - Visasąjunginės (t.y. visos Sovietų Sąjungos) komunistų partijos (bolševikų) Centro komitetas.
          Kauno politechnikos institutas - aukštoji mokykla Kaune, dabar - Kauno technikos universitetas.

Sigitas Žilionis


ATGAL Į PAGRINDINĮ TURINĮ