logo

audio:
ATPAŽINIMO SIGNALAS
VATIKANO RADIJAS LIETUVIŲ KALBA
Programma lituano
Radio Vaticana
Piazza Pia 3
IT-00120 Città del Vaticano
Vatikanas

Tel.: +390-669-883-482
Faksas: +390-669-884-565
E.paštas: lituano@vatiradio.va
Urlis: lt.radiovaticana.vaLaidos lietuvių kalba transliuojamos šiuo tvarkaraščiu:

Lietuvos vasaros laiku Dažniai, kanalai
06.40 - 07.00 Per palydovus: Hot Bird 8 - 13° r.ilg. / 12,380 GHz / vert. / PID 3097 (Europai) Hot Bird 9 - 13° r.ilg. / 11,804 GHz / vert. / PID 660 (Europai) Galaxy 19 - 97° v.ilg. / 4,045 GHz / vert. / Scola Ch1 (Š.Amerikai) Galaxy 19 - 97° v.ilg. / 11,874 GHz / hor. / PID 519 (Š.Amerikai) Internetu: www.oecumene.radiovaticana.org/ram-live/rete3.ram Real Audio formatu
07.00 - 07.20 „Marijos radijo” programoje: UTB (100 MHz ruože) ir internetu
13.00 - 13.20 „Marijos radijo” programoje: UTB (100 MHz ruože) ir internetu
20.20 - 20.40 Vidut. bangomis: 1260 kHz (238 m).
Per palydovus: Hot Bird 8 - 13° r.ilg. / 12,380 GHz / vert. / PID 3097 (Europai) Internetu: www.oecumene.radiovaticana.org/ram-live/rete3.ram Real Audio formatu
21.00 - 21.20 „Marijos radijo” programoje: UTB (100 MHz ruože) ir internetu

Paskutiniosios laidos įrašo galima pasiklausyti bet kuriuo pageidaujamu laiku iš čia: http://m2.uni.net/webcasting/lituano_1.rm. Real Audio formatu
Jei ši nuoroda neveiktų, bandykite čia: www.oecumene.radiovaticana.org/lit/on_demand.asp ir pasirinkite kitą serverį (ne „Europe”).


ISTORIJA

Vatikano radijo gairelė

Vatikano Radijas pradėjo transliuoti laidas liet. kalba 1940 metais. Jų sumanytojas, iniciatorius ir pirmasis redaktorius buvo Marijonų vienuolijos vadovas vyskupas Pranciškus Būčys. Oficialų prašymą pradėti transliuoti radijo laidas lietuvių kalba Vatikanui įteikė Lietuvos ministras prie Šv. Sosto Stasys Girdvainis. Leidimas gautas 1940 m. lapkritį, ir jau lapkričio 27 d. į eterį išėjo pirmoji „Tikybinė paskaita per Vatikano Radijo stotį”. Pirmasis laidų redaktorius buvo vyskupas Būčys; laidose bendradarbiavo kun. Juozas Vaitkevičius ir kiti Romoje gyvenę kunigai marijonai, kun. Juozas Beleckas SJ ir, kartais, Lietuvos ministras Italijoje Stasys Lozoraitis. 1941 metais laidos nutrūko ir buvo atnaujintos tik po karo, Romoje atsiradus gana dideliam iš Lietuvos pasitraukusių kunigų būriui.

Transliacijos buvo atnaujintos 1946.06.08. Iki 1949 m. pabaigos rengiant radijo laidas bendradarbiavo beveik visi tuo metu prie Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos susitelkę kunigai. 1950 metais, Grigaliaus universitete apsigynęs teologijos doktoratą, į Vatikano radijo lietuvių skyriaus darbą įsijungė kunigas Vytautas Kazlauskas, vėliau tapęs programos vedėju ir dirbęs radijuje net 38 metus, iki 1988-ųjų. Susiformavo nuolatinė redakcija ir ratas pastovesnių bendradarbių. 1972 metais pradėjo eiti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”. Kai tik pirmieji jos numeriai pasiekė Vakarus, radijo laidose atsirado nauja skiltis – „Žinios iš Vyskupijų”. Šitokia antrašte buvo vadinamos Kronikos žinios. Nuo 1972 iki 1988 metų Vatikano radijo laidose buvo perskaityti beveik visi Kronikos numeriai.

1988 m. vasarą kunigas Vytautas Kazlauskas išėjo į pensiją. Jo vietą užėmė jėzuitas kun. Vincas Pupinis, buvęs Vatikano Radijo laidų rusų kalba vedėjas. Po tėvo Pupinio mirties 1993 m., iki 2005 m. vasaros lietuviškosios Vatikano radijo redakcijos vedėjas buvo kun. Virginijus Veilentas. Šiuo metu Vatikano radijo lietuviškų laidų redakciją sudaro: Jonas Malinauskas, Saulius Kubilius ir Romanas Kazakevičius ir Kęstutis Liobikas; jiems talkina bendradarbiai Lietuvoje.

Kasdieninėse Vatikano radijo lietuviškose laidose apžvelgiama Popiežiaus veikla, dienos aktualijos, pateikiama žinių iš Katalikų bažnyčios istorijos bei šiandieninio Bažnyčios gyvenimo Lietuvoje ir svetur.


LIET. KALBA VATIKANO RADIJO BANGOMIS
Lietuvių dienos, 1956.03

Per Vatikano radiją kalba vysk. V. Padolskis

Marconi pastatyta ir Pijaus XI pašventinta Vatikano radijo stotis š.m. vasario 12 d. atšventė 25 metų veiklos sukaktį. Pereitų metų lapkr. 27 d. sukako lygiai 15 metų, kai iš šios stoties pirmą kartą pasigirdo lietuvių kalba. Pirmasis lietuviškai per ją prabilo vysk. Pr. Būčys. Tai buvo tragiškos pirmosios bolševikinės okupacijos dienos Lietuvoje, kai viešas tiesos žodis ten buvo užgniaužtas. Didžiosios lietuvių tautos tragedijos pradžioje pakėlęs balsą prieš bedieviškojo pavergėjo melą, klastą ir nusikaltimus, Vatikano radijas nesiliovė gynęs kenčiančios Lietuvos teisių iki šiai dienai. Stiprėjant bedievių siautėjimui pavergtame krašte, ir lietuviškas tiesos žodis iš krikščionybės centro nuolat dažnėjo ir stiprėjo, kiek leido techninis radijo pajėgumas.

Pradžioje lietuviškai buvo kalbama tik 1 kartą savaitėje, vėliau lietuviškos programos padažnėjo iki 2-jų, 4-rių ir 6-šių kartų, o nuo 1955 m. pradžios Vatikano radijo programoje įrašytos jau septynios savaitinės transliacijos lietuvių kalba. Sekmadieniais, rytą 10 val. 30 min. Lietuvos laiku, 31,25 ir 19 metrų bangomis; pirmadieniais, trečiadieniais ir šeštadieniais 21 val.; antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais 17 val. -- 41, 31, 25, 19 ir 196 metrų bangomis. Specialiomis pusės val. programomis kasmet paminima Vasario 16 ir Lietuvos Globėjas Šv. Kazimieras. Vatikano radijo laidoje dainuoja Jonė Liustikaitė Iki 1951 m. Vatikano radijas buvo vienintelis laisvojo pasaulio siųstuvas, teikiąs informacijas sovietų pavergtos Lietuvos gyventojams lietuvių kalba.

Visą eilę metų lietuviškų Vatikano radijo programų parengimu rūpinosi pats vysk. Būčys, padedamas kun. dr. Vaitkevičiaus ir kun. Sakevičiaus. Vėliau jas rengė pasikeisdami Liet. šv. Kazimiero Kolegijos auklėtiniai, vadovaujant kun. dr.V. Balčiūnui ir prel. L. Tulabai. Ilgesnį laikotarpį programų redaktoriaus ir pranešėjo pareigas ėjo kun. dr. P. Jatulis, kun. dr. M. Čyvas, kun. dr. V. Cukuras,kun. dr. J.Bičiūnas ir kt. Nuo 1950 m. šis darbas buvo pavestas vienam asmeniui, kuris jį iki šiol tebeina, pasikviesdamas proginius bendradarbius.

Vatikano radijo lietuviškose programose dažnomis progomis dalyvauja vysk. V. Padolskis, prel. L. Tulaba, kun. dr. V. Balčiūnas, kun. dr. J. Vaišnora, prof. Z. Ivinskis, kun. dr. J. Vaškas, kun. dr. J. Navickas, kun. J. Gaisrys, J. Vidzgiris, kun. R. Krasauskas, kun. D. Kenstavičius, kun. dr. J. Petraitis, kun. V. Delinikaitis, kun. K. Veselauskas ir kt. Ilgesnį laiką kaip nuolatinis bendradarbis talkino kun. dr. A. Bučmys (dabar Los Angeles liet. par. vikaras).

Per Vatikano radiją ne kartą į Lietuvą kalbėjo aukštieji VLIKo pareigūnai. Lietuvos diplomatų atstovai, lietuvių visuomenės veikėjai bei svečiai iš J. A.V., kaip prel. J. Balkūnas, prel. I. Albavičius, kongr. Ch. Kersten, inž. A. Rudis, St. Pieža ir daugelis kitų. Ypatingų minėjimų progomis giedojo šv. Kazimiero Kolegijos choras, diriguojamas maestro kun. K. Senkaus ar muz. A. Skridulio bei atskiri dainininkai.

Vatikano radijo liet. skyrius naudojasi Vliko Inf. Tarnybos teikiama medžiaga, tačiau norint labiau išplėsti religinių tiesų dėstymą, informaciją bei idealoginę kovą prieš komunizmą, skyriui reikalinga žymiai didesnė parama.

Prieš kiek laiko buvo gauta tikrų žinių, kad Vatikano radijas Lietuvoje yra "plačiai klausomas, labai vertinamas ir gerai suprantamas". Šiandien, deja, jis yra dar per silpnas, kad galėtų pilnai prasiveržti pro sovietinius trukdytojus, kurie labai uoliai stengiasi užrėti net grynai religines programas. Š.m. pabaigoje tačiau jau žada pradėti veikti naujas galingas Vatikano radijo siųstuvas, kuris baigiamas statyti Santa Maria in Galeria, už 20 klm. nuo Romos, netoli Bracciano ežero. Pagal moderniausią techniką įrengtos apie 25 antenos įgalins Vatikano radijo bangoms pasiekti tolimiausius pasaulio kraštus. Tikimasi, kad susidarys sąlygos dar labiau praplėsti lietuviškąsias programas.

V. K-nas

PAPILDOMA INFORMACIJA

Titulinis Vatikano radijo lapas
Vatikano radijo istorija
Transliacijų visomis bangomis tvarkaraščiai, t.sk. su laidomis lietuvių ir latvių k.: - Laidų Rytų Europai kanalu;
- Palydoviniais kanalais AOR-1, IOR-1, CH-2 (TelePace), Satellite E.
Transliacijų per internetą tvarkaraščiai, t.sk. su laidomis lietuvių ir latvių k.: - Trečiojo kanalo tvarkaraštis