VLIK LAIDOS PER TAUTINĮ ISPANIJOS RADIJĄ
(RADIO NACIONAL DE ESPAÑA)


ALIO, ALIO! KALBA MADRIDAS
Alfonsas Taikunas, Madridas
straipsnis iš „Lietuvių dienų”, 1956.03

Du pasikalbėjimai

I. Su Rytų Europai skirtų transliacijų direktorium dr. Luis de Andres

– Nuo kada pradėjote transliacijas svetimomis kalbomis? Ir keliomis dabar transliuojate?

– Transliacijas duodame 16 svetimų kalbų. Pradėjome pačiomis pirmomis Ispanijos pilietinio ir antikomunistinio karo dienomis iš Tenerife salos, 1936 m. liepos 21 d. Tik angliškai ir prancūziškai. Vėliau perėjome į garsiosios Salamankos stotį. Dabar kalbame per Tautinę Ispanijos Radijo stotį iš Madrido. 16-ką kalbų aptarnauja 55 vedėjai, redaktoriai ir 24 vertėjai.

– Ar programos tos pačios visoms kalboms?

– Kiekviena kalba pasirenka sau atskiras programas, pagal tų kraštų, į kuriuos kalbama, specifinius reikalus.

– Kiek laiko trunka transliacijos kiekviena kalba?

– Jos nelygios. Pav., į Kiniją transliuojama net 50 minučių, o yra kraštų, kurie turi tik po 10 min. Baigus naują Argandos Radijo Nacional stotį, laiką manoma prailgint. Lietuviai, kadangi jie pirmutiniai iš pabaltiečių pralaužė ledus ir pradėjo transliacijas į Lietuvą, buvo laimingesni – išsikovojo 15 minučių programą.

 

11. Su liet. transliacijų vedėju

– Kas tuos "ledus pralaužė", t.y. kas išsirūpino lietuviškas transliacijas Madride?

– Vliko įgaliotinis net kelis metus turėjo triūsti ir daug durų klabenti Madride, kad išgautų Liet. Radijo valandėlę per Tautinį Ispanijos Radiją. Buvo atideliojama dėl įvairių techninių kliūčių iš ispanų pusės. Tačiau pernai žiemą Ispanijos Informacijos ministeris dr. Gabriel Arias Salgado, supratęs ką lietuviams šiuo tragišku metu reiškia prabilti į pavergtą tėvynę, leido iš pradžių 10, o nuo kovo mėn. 15 minučių naudotis lietuviškoms transliacijoms.

– Kaip tas darbas sekasi?

– Reikia pasidžiaugti, kad po 10 sunkaus darbo mėnesių lietuviškos radijo valandėlės vyksta gana sklandžiai, nors darbas nėra lengvas, ypač, kad tenka ne tik medžiagą surinkti ir suredaguoti, bet ir į ispanų kalbą išversti. Ispanų vadovybė mūsų darbu patenkinta.

– Ar Madrido balsas girdimas Lietuvoje?

– Gautomis žiniomis tvirtinama, kad pakankamai galima girdėti visoje Lietuvoje, tik bolševikai deda milžiniškas pastangas trukdyti. Lenkijoje gyvenantieji džiaugiasi, kad ten "Madrido balsas" girdimas gerai.

– Kokie jūsų santykiai su Ispanijos vadovaujančiais asmenimis?

– Labai geri. Įtakingi ispanų asmenys pakartotinai sveikino lietuvių balso Ispanijos vadovybe, linkėdami ir toliau pradėtąjį patriotinį ir kultūrinį darbą tęsti. Jų tarpe Ispanijos užsienių reikalų min. Sr. Martin Artajo. Informacijos min. Sr.Gabriel Arias Salgado, Madrido patriarchas-vyskupas Leopoldo Eijo y Garay, vyr. Ispanijos Radijo direkt. Sr. Jesus Suevos, programų vedėjas Sr. Jose Ramon Alonso ir kt.

– O kaip visuomenė?

– Ispanų plačioji visuomenė mūsų darbui, kaip ir bendrai Lietuvai, kaip katalikiškam kraštui, rodo didelio susidomėjimo, pritarimo ir reikale pagelbsti.

Arganda, Radio Nacional de España, 1956
Naujoji Ispanijos radijo stotis Argandoje,
per kurią kasdien kalbama į pavergtus Pabaltijo kraštus.
Patalavičius