MARGUTIS
LIETUVIŲ RADIJO VALANDĖLĖ ČIKAGOJE
Įsteigė 1932.04.11 Antanas Vanagaitis

NUOTRAUKOS

WHFC, Margutis Radio
1932.10.25 „Margučio” žurnalo viršelis, vaizduojantis radijo laidos bendradarbius.
 
V. Uždavinys, Antanas Vanagaitis, Margutis Radio
Nuotrauka iš „Pasaulio lietuvio” 1937.12.15
 
Lilija Vanagaitienė, Margutis Radio
Nuotrauka iš „Lietuvių dienų” 1952 Nr. 6
 
Antanas Olis, Margutis Radio
Nuotrauka iš „Lietuvių dienų” 1952 Nr. 6
 
Petras Petrutis, Margutis Radio
Petras Petrutis vedė „Margučio” radijo laidas 1966-1997 m.

Nuotrauka iš asmeninio P. Petručio archyvo


STRAIPSNIAI

„Margutis” 1937.03.30 Nr. 6

Penki metai oro bangose

Margutis 1932 WHFC

Šie paveikslai jums atvaizduos Margučio penkių metų radio programų eigą. Pirmasis „Dienžodžio” (taip pavadino Dr. V. Nares-Narjauskas) programas nuaidėjo 11 balandžio 1932 metais 10 val. vakare iš WHFC (1420 kyloc.), Ciceroj.

— „LABAS VAKARAS” — Ladies and Gentleman, labas vakaras, prabilo stoties pranešėjas Duke Watson.

MARGUČIO ŠTABAS

Steponas Biežis
Dr. Steponas Biežis

Iš WHFC (1420 kyloc.), Margučio Sveikatos Skyriaus Vedėjas dr. St. Biežis prabyla su paskaitomis apie sveikatą 9 v. vakare. Tūkstančiai lietuvių šeimynų žingeidaujasi tomis paskaitomis. Daugelis siunčia laiškuose užklausimus, į kuriuos atsakoma per radio.

Dr. St. Biežis veda šį skyrių jau antri metai. Pirmiau vedėju buvo dr. V. NARES-Narjauskas.

Dr. St. Biežis yra vienas iš žymiausių chirurgų. Jis yra narys American College of Surgeons. Priimtas 1931 m. Toji kolegija priima į narius, tik ypatingai pasižymėjusius ir patyrusius chirurgus, kurie turi aukštas kvalifikacijas. Nariui šios kolegijos duodama teisė daryti operacijas visose ligoninėse ne tik Amerikoje, bet ir visam pasauly.

Iš lietuvių gydytojų, dr. Biežis, yra vienintelis, turįs pilnas kvalifikacijas, būti nariu American College of Surgeons.

Dr. St. Biežis yra dabar vyriausiuoju chirurgu Šv. Kryžiaus ligoninėj. Juomi buvo nuo pat ligoninės įsikūrimo. Taip pat per du metu, buvo Šv. Kryžiaus ligoninės gydytojų štabo pirmininku. Jo specialybė — bendroji chirurgija.

Antanas Olis
Adv. Antanas A. Olis

Chicagos ir apielinkės lietuviai girdite per radio dr. St. Biežio paskaitas kas pirmadienio vakarą, o nuo sekančio Margučio nr., skaitysite „SVEIKATOS SKYRIUJ” jo raštus.

Adv. A. Olis, Margučio Teisių Skyriaus vedėjas, suteikia patarimus iš teisių srities iš WHFC Margučio radio programų šeštadienio vakarais 9 v.

NAUJI SKYRIAI MARGUTY

Nuo sekančio Margučio nr., žengiant į dešimtuosius metus, skaitytojai susilauks dviejų skyrių: SVEIKATOS ir TEISIŲ.

A. Lapinskas
Adv. A. Lapinskas iš WHFC pasakoja „kas gero, kas naujo po 'rundiną' pasaulį?”...

ŽINIŲ SKYRIUS

Adv. A. Lapinskas, kuris veda žinių skyrių, kas vakarą suteikia ką nors naujo, tik ką įvykusio. Margučio skiltyse tos žinios netelpa, nes Margutis nėra žinių laikraštis. Jis išeina du kartu į mėnesį, todėl deda tik svarbesnes žinias ir įvykius iš viso pasaulio.

APIE LIETUVĄ SKYRIUS

Žinomas visuomeninkas V. S. Jokubynas, antradienio vakarais iš WHFC papasakoja apie Lietuvos upes, ežerus, miestus ir kaimus labai žingeidžias ir įdomias paskaitas. Lietuviai, kurie atvykę iš „rusiško sieverozapadnago krajų”, labai įdomiai klausosi „dėdės” Jokubyno.

DĖDYTĖ IR TETYTĖ

Mėgiamiausi du komikai — Dėdytė ir Tetytė, susirado savo naujus draugus: Valerijoną su Kunigunda. Geras „tymas” ne tik komedijas krėsti, bet ir daineles dainuoti.

Antanas Kvedaras, A. Vanagaitis, Fred Beck
Du Antanai dainuoja sutartines. A. Kvedaras ir A. Vanagaitis, vargonais pritariant Fred Beck, „traukia”: „Šalta žiemužė jau pasitraukė”...
Dr. V. S. Nares-Narjauskas
Dr. V. S. Nares, pirmasis Margučio sveikatos skyriaus vedėjas.
Margutis 1932 WJJD WHFC
1932 m. Margutis pradėjo leisti programus iš WHFC ir WJJD. Paveiksle matote vaidinimą radio programų 1932 m.